ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

 

 

     ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಅಯಚಿತ್  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

      11/08/2003-10/05/2007

 

ಶ್ರೀ ಡಾ. ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

10/05/2007-09/01/2009

 

ಶ್ರೀ ಮನೀಷ್ ಖಾರ್ಬಿರ್  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

09/01/2009-22/03/2009

 

     ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಛಲವಾದಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್

22/03/2009-29/03/2009

 

ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್

29/03/2009-01/04/2009

 

ಶ್ರೀ ಪಿ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್

01/04/2009-17/04/2009

 

ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ಗಗನ್ ದೀಪ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

17/04/2009-26/08/2009

 

 

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರವಿ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

26/08/2009-03/03/2012

 

 

   ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕೆ ಸನಾವುಲ್ಲಾ  ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್

09/03/2012-30/03/2012 

 

 

         ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಿ ಒತ್ತಿಗೆರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್

30/03/2012-13/08/2012

13/08/2012-28/02/2013

12/06/2015-30/03/2016

 

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಜಂಡೇಕರ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್

28/02/2013-22/03/2013

25/07/2013-31/07/2013

 

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

22/03/2013-08/07/2013

 

 

 

 

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಲ್ ಹಣಗಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್

08/07/2013-25/07/2013

 

 

 

ಶ್ರೀ ಅಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

31/07/2013-28/10/2013 

 

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಆರ್ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

28/10/2013-02/08/2014

 

ಶ್ರೀ ಪಿ ಎ ಕೊರವಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್

02/08/2014-12/06/2015 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಇಶಾ ಪಂತ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

30/03/2016-01/01/2017 

 

    ಶ್ರೀ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

01/01/2017-28/06/2017

 

 ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಹೂಗಾರ್  ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್

28/06/2017-27/08/2020

 

ಶ್ರೀ  ಯಡಾ ಮಾರ್ಟಿನ್  ಮಾರ್ಬ್ಯಾಂಗ್  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

27/08/2020-31/12/2022

 ಡಾ.ಅರುಣ್ ಕೆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

02-01-2023 to 08-09-2023

 ಶ್ರೀ. ಡೆಕ್ಕಾ ಕಿಶೋರ ಬಾಬು  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

   08/09/2023

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS