ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ತರಬೇತಿ ನಿಯಮಗಳು

ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಒಳಾಂಗಣ ತರಬೇತಿ ನಿಯಮಗಳು:-

 

ಪಿಟಿಸಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಎ.ಡಿ.ಐ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆ:

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS