ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

 

ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ

ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ

ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಂದ

ವರೆಗೆ

1

12ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)

16

14-06-2023

ಪ್ರಸ್ತುತ

2

8ನೇ ತಂಡ ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

01  14-06-2023

ಪ್ರಸ್ತುತ

3

4ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ( ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್)

39 03-12-2023

ಪ್ರಸ್ತುತ

4

10ನೇ ತಂಡ ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

32 03-12-2023

ಪ್ರಸ್ತುತ

  ಒಟ್ಟು 88    

 

ತರಬೇತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ

ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಂದ 

ವರೆಗೆ

1

1ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)

84

01-11-2003

04-11-2004

2

2ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)

19

01-06-2004

26-05-2005

3

3ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)

141

01-09-2005

17-09-2006

4

1ನೇ ತಂಡ ಇ.ಎಸ್.ಐ

42

16-10-2006

15-02-2007

5

4ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)/ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

70

15-11-2006

15-10-2007

6

5ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)/ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

105

22-10-2007

02-12-2008

7

1ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

45

03-12-2007

03-07-2008

8

1ನೇ ತಂಡ ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

115

22-12-2008

04-11-2009

9

6ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)

170

08-11-2010

19-11-2011

10

2ನೇ ತಂಡ ಇ.ಎಸ್.ಐ

158

01-07-2015

02-01-2016

11

2ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

19

29-11-2015

22-09-2016

12

2ನೇ ತಂಡ ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

96

15-11-2015

22-09-2016

13

7ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)

48

01-10-2016

23-10-2017

14

3ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

37

03-04-2017

15

3ನೇ ತಂಡ ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

63

61

03-04-2017

06-03-2018

16

8ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)

166

13-03-2018

23-02-2019

17

4ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

23

18

1ನೇ ತಂಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿ.ಐ.ಡಿ)

11

19

1ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಫ್)

17

20

1ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಎಫ್.ಪಿ.ಬಿ)

21

21

1ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಇಂಟ್)

36

22

4ನೇ ತಂಡ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

46

16-07-2018

30-05-2019

23

9ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)

131

 

30-08-2018

 

23-09-2019

24

2ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಇಂಟ್)

32

25

2ನೇ ತಂಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿ.ಐ.ಡಿ)

11

26

4ನೇ ತಂಡ ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

86

27

3ನೇ ತಂಡ ಇ.ಎಸ್.ಐ

118

15-06-2020

08-02-2021

28

3ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಇಂಟ್)

20

03-02-2020

05-04-2021

29

5ನೇ ತಂಡ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

21

30

5ನೇ ತಂಡ ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

60

31

5ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

07

15-02-2020

32

2ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಎಫ್.ಪಿ.ಬಿ)

03

22-02-2021

19-02-2022

33

3ನೇ ತಂಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿ.ಐ.ಡಿ)

01

22-02-2021

05-02-2022

34

6ನೇ ತಂಡ ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

61

22-02-2021

19-02-2022

35

6ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

01

36

10ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್)

222

37

1ನೇ ಸೇತು ಬಂಧ ಸಿವಿಲ್ ತರಬೇತಿ

09

26-07-2021

03-02 -2022

38

1ನೇ ತಂಡ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ

01

28-04-2021

28-04-2022

39

 1ನೇ ತಂಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ (ಅಬಕಾರಿ)  01  25-04-2022 01-08-2022 

40

 7ನೇ ತಂಡ ಆರ್‌ ಎಸ ಐ /ಸ್ಪೆ ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಐ  102  30-09-2021 30-09-2022

41

 4ನೇ ತಂಡ ಇ.ಎಸ್.ಐ (ಅಬಕಾರಿ) 61 02-05-2022 29-11-2022
42   2ನೇ ತಂಡ ಸೇತು ಬಂಧ ಪಿಎಸೈ ಸಿವಿಲ್ ತರಬೇತಿ  01  16-07-2022 16-01-2023 
43 7ನೇ ತಂಡ ಪಿ‌ ಎಸ್ ಐ ನಿಸ್ತಂತು 24 25-04-2022

21-03-2023

44 8ನೇ ತಂಡ ಆರ್‌ ಎಸ ಐ /ಸ್ಪೆ ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಐ 07 25-04-2022 21-03-2023
45 11ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಸಿವಿಲ್) 45 25-04-2022

21-03-2023

46 2ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಫ್) 46 25-04-2022

21-03-2023

47 1ನೇ ತಂಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ (ಅಬಕಾರಿ) 01 05-04-2022

25-04-2023

48 3ನೇ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಫ್) 03 16-07-2022

16-06-2023

  ಒಟ್ಟು 2657    

 

 

2003 ರಿಂದ 2021ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ವಿವರ:

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ಧೆ

ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ತಂಡಗಳು

1

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಸಿವಿಲ್)

1190

11

2

ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

718

8

3

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ನಿಸ್ತಂತು)

156

7

4

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಗುಪ್ರ ವಾರ್ತೆ)

88

3

5

ಡಿ.ಎಸ್.ಐ(ಸಿ.ಐ.ಡಿ)

23

3

6

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಎಫ್.ಪಿ.ಬಿ)

24

2

7

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್)

66

3

8

ಇ.ಎಸ್.ಐ

379

4

9

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಸೇತು ಬಂಧ)

10

2

10

ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ (ಸಿವಿಲ್)

01

01

11

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ (ಅಬಕಾರಿ) (100 ದಿನಗಳು)

01

01

12 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ (ಅಬಕಾರಿ) (100 ದಿನಗಳು) 01 01
 

ಒಟ್ಟು

2657

 46

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS