ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್

ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ

ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಂದ

ವರೆಗೆ

1

1ನೇ ತಂಡ ಎ.ಪಿ.ಸಿ

264

04-04-2003

02-02-2004

2

1ನೇ ತಂಡ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ

365

16-05-2005

16-03-2006

3

2ನೇ ತಂಡ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ

321

03-04-2006

09-01-2007

4

3ನೇ ತಂಡ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ

401

30-05-2007

25-02-2008

5

4ನೇ ತಂಡ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ

486

10-03-2008

22-12-2008

6

5ನೇ ತಂಡ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ

455

29-12-2008

06-10-2009

7

6ನೇ ತಂಡ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ

418

22-10-2009

30-07-2010

8

7ನೇ ತಂಡ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ

585

17-01-2012

02-11-2012

9

8ನೇ ತಂಡ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ

390

01-03-2016

05-12-2016

10

9ನೇ ತಂಡ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ

395

10-07-2017

06-03-2018

 

ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರು ಹಾಗು ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

1

1ನೇ ತಂಡ ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್ ಪಿ.ಸಿ

437

10-02-2014

03-01-2015

2

1ನೇ ತಂಡ ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರು

279

22-09-2015

23-01-2016

 

ಒಟ್ಟು

4796

 

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS