ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ಸರ್ವೋತ್ತಮ  ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಶ್ರೇಣಿ

ತಂಡ

ವರ್ಷ

1

ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ವಿ  

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಾಗರಿಕ)

1st

2004

2

ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಾಗರಿಕ)

2nd

2005

3

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಕೆ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಾಗರಿಕ)

3rd

2006

4

ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಜೆ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಾಗರಿಕ)

4th

2007

5

ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆರ್

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಾಗರಿಕ)

5th

2008

6

ಧೂಳಪ್ಪ ಎಸ್ ಡಿ

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ

1st

2009

7

ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಾಗರಿಕ)

6th

2011

8

ಸಹದೆವ್

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ

2nd

2016

9

ಬಶುಮಿಯಾ ಎಮ್ ಕೊಂಚನೂರ್

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಾಗರಿಕ)

7th

2017

10

ಮನೋಹರ್ ಕೆ ಆರ್

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಿಸ್ತಂತು)

3rd

2017

11

ಸಂತೋಷ್ ವಸ್ತ್ರದ್

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ

3rd

2018

12

ಶಂಭುಲಿಂಗ್ ಹಿರೇಮಠ್

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಾಗರಿಕ)

8th

2019

13

ರಾಜೇಶ್ ಹೆಚ್ ಡಿ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಾಗರಿಕ)

9th

2019

14

ಮ್ಯಾಥ್ಯುವ್ ಪಿ ಸಿ

ಇ ಎಸ್ ಐ

3rd

2021

15

ಮಹಾಲಿಂಗ್ ಕೆ ವಿ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಿಸ್ತಂತು)

5th

2021

16

ನಿಧಿ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ(ನಾಗರಿಕ)

10th

2022

17

ನರಸಿಂಹಯ್ಯ

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ   6th 2022

18

ಬೈರೇಶ ಕೆ ಎಸ್

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ 7th 2022

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS