ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಅವಕಾಶಗಳು

ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ( ದಿನಾಂಕ: 14/12/2023 ರಂತೆ)

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಮಂಜೂರಾದ ಬಲ

ವಾಸ್ತವಿಕ ಬಲ

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ

ಪುರುಷ

ಮಹಿಳೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ.

ಡಿ.ಎ.ಆರ್/ಸಿ.ಎ.ಆರ್

ಒಟ್ಟು

1

ಎಸ್.ಪಿ & ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

1

1

    

         

 

1

0

2

ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

1

 

 

 

1

0

3

ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ(ಸಿವಿಲ್)

2

2

 

 

 

2

0

4

ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ(ಸಶಸ್ತ್ರ)

1

0

 

 

 

0

1

5

ಪಿ.ಐ

6

6

 

 

 

6

0

6

ಆರ್.ಪಿ.ಐ

2

2

 

 

 

2

0

7

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ

10

1

5

 

 

6

4

8

ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

2

2

 

 

 

2

0

9

ಎ.ಹೆಚ್.ಸಿ

28

21

 

10

04

21

7

10

ಎ.ಪಿ.ಸಿ

13

10

 

2

8

10

3

11

ಎಎಓ

1

1

 

 

 

1

0

12

ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ

1

1

 

 

 

1

0

13

ಶಾಖಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

2

1

1

 

 

2

0

14

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

1

 

 

 

 

0

1

15

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ

4

3

1

 

 

4

0

16

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ

10

7

3

 

 

10

0

17

ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಸಹಾಯಕರು

2

2

 

 

 

2

0

18

ಅನುಯಾಯಿ ಜಮಾದಾರ್

1

 

 

 

 

0

1

19

ಅನುಯಾಯಿಗಳು

70

35

23

 

 

58

12

 

ಒಟ್ಟು

158

98

33

12

12

129

29

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS