ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತರು

 

ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಶ್ರೇಣಿ

ಪದಕ

ವರ್ಷ

1 ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಅಯಚಿತ್  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ಡಿ.ಐ.ಜಿ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ  ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕ 2006
2 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್

ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ  (ರಜತ)

2005
3

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸುಬೇದಾರ್

ಪಿ.ಐ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ  (ಚಿನ್ನ)

2012
4 ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ರಾವ್  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ  (ಚಿನ್ನ)

2004
5

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಪಿ ಪಾಟೀಲ್

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ  (ಚಿನ್ನ)

2006
6 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್ ಖೋತ್ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ  (ಚಿನ್ನ)

2017
7 ಶ್ರೀ ಅಂಬಾರಾಯ್

ಆರ್.ಹೆಚ್.ಸಿ

  ಕೇಂದ್ರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ

2018
8 ಶ್ರೀ ಕಾಶಿರಾಯ್ ಗೊಂಗಡೆ

ಆರ್.ಹೆಚ್.ಸಿ

  ಕೇಂದ್ರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ

2021

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS