ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಫಲಿತಾಂಶ

 

11 ನೇ ತಂಡದ ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ ನಾಗರೀಕ 1 ನೇ ಅನುಪೂರ್ವಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ

ಹೊರಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ

ಒಳಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ

 

            7ನೇ ತಂಡದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ನಿಸ್ತಂತು) 1 ನೇ ಅನುಪೂರ್ವಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ

                                              ಒಳಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ

 

 

  2ನೇ ತಂಡದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್) 1 ನೇ ಅನುಪೂರ್ವಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ

   ಒಳಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ

 

12ನೇ ತಂಡದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಸಿವಿಲ್)

ಮೊದಲನೆ ಮಾಸಿಕ ಒಳಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೊದಲನೆ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

 

7ನೇ ತಂಡದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ನಿಸ್ತಂತು)

ಮೊದಲನೆ ಮಾಸಿಕ ಒಳಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೊದಲನೆ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಎರಡನೇ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ

 

 

  2ನೇ ತಂಡದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್) & 8ನೇ ತಂಡದ

 ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೊದಲನೆ ಮಾಸಿಕ ಒಳಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೊದಲನೆ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

 ಎರಡನೇ ಮಾಸಿಕ ಒಳಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಎರಡನೇ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ 1

ಎರಡನೇ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ 2

 

  

 

7ನೇ ತಂಡದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಸಿವಿಲ್)

ಮೊದಲನೆ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಎರಡನೇ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ 1

ಎರಡನೇ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ 2

 

7 ನೇ ತಂಡದ ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೊದಲನೆ ಮಾಸಿಕ ಒಳಾಂಗಣ-ಹೊರಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

 ಎರಡನೇ ಮಾಸಿಕ ಒಳಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಎರಡನೇ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಧ್ಯಂತರ ಹೊರಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಧ್ಯಂತರ ಒಳಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೂರನೇ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಫಲಿತಾಂಶ

ಅಂತಿಮ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಒಳಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ

ಅಂತಿಮ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಹೊರಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ

 

 

 

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS