ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

 

ತರಬೇತಿಗನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ  ಪಠ್ಯಕ್ರಮ:

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಭಾಗ

ಲಿಂಕ್

1

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ನಾಗರಿಕ)/ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಸ್.ಐ/ಎಪ್.ಪಿ.ಬಿ ಎಸ್.ಐ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್) 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ಸೇತುಬಂಧ ತರಬೇತಿ- ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಸೇತುಬಂಧ ತರಬೇತಿ- ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್ ಯಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ಆರ್ ಪಿ ಐ ಪದೋನ್ನತಿ ನಂತರದ ತರಬೇತಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS