ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಭಾಗಗಳು

ಶೇಖರಿಸಿ

1 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ/ಡಿ.ಎಸ್.ಐ/ಎಫ್.ಪಿ.ಬಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ...
2

ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್

ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ...
3    ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು  ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ...
4 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನಿಸ್ತಂತು ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ...

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS