ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ವಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 

9 ನೇ ತಂಡದ ಆರ್ ಎಸ್‌ ಐ

35th Week

ಒಳಾಂಗಣ

ಹೊರಾಂಗಣ

12 ನೇ ತಂಡದ ಪಿ ಎಸ್‌ ಐ ನಾಗರಿಕ

35th Week

10 ನೇ ತಂಡದ ಆರ್ ಎಸ್‌ ಐ

10th Week

4 ನೇ ತಂಡದ ‌      ಪಿ ಎಸ್‌ ಐ (ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್)

10th Week

11 ನೇ ತಂಡದ ಆರ್ ಎಸ್‌ ಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಐ

2nd Week

 

4 ನೇ ತಂಡದ ಆರ್‌ ಪಿ ಐ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿರವರ  ಪದೋನ್ನತಿ ನಂತರದ ತರಬೇತಿ

1ನೇ ವಾರ 

 

2ನೇ ವಾರ

 

3 ನೇ ವಾರ

 

4ನೇ ವಾರ

 

 

 

 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS