ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
STUDY MATERIAL

ತರಬೇತಿಗನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತು:

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಭಾಗ

ಲಿಂಕ್

1

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ನಾಗರಿಕ)/ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಸ್.ಐ/ಎಪ್.ಪಿ.ಬಿ ಎಸ್.ಐ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ. 

2

ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ/ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್) 

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ. 

3

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS