ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಹೊರಾಂಗಣ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತು

ಹೊರಾಂಗಣ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತು:

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಭಾಗ

ಲಿಂಕ್

1

ಹೊರಾಂಗಣ ಕವಾಯತು ಕೈಪಿಡಿ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ. 

2

ಕನ್ನಡ ಕವಾಯತು ಕೈಪಿಡಿ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

3

ಯೋಗ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS