ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

    ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು

ಶೇಖರಿಸಿ 

1

    ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1963

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

2. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳು, 2005

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

3.

     ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1985

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

4.

     ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ (ಕ್ರಮಗಳು) ಜಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2017

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

5. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈದಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1963

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

6. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ, 1960

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

7. 

     ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1981

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

8. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ, 2000

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

9. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1965

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

10. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1963

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

11. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಢಿಗತ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1961

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

12. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ, 1984

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

13. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹರಕ್ಷಕರ ಕಾಯ್ದೆ, 1962

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

14. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಧಿ ಟ್ರೋವ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1962

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

15. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಅಪರಾಧ ಕಾಯ್ದೆ, 1966

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

16. 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 1964

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

17.

     ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ,2022

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

 

18.

    ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿಕ್ಷಾ ಟನೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS