ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾಯ್ದೆಗಳು

 ಶೇಖರಿಸಿ

1.

    ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆ, 1995

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

2.

    ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಾಹ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳು) ಕಾಯ್ದೆ, 1976

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

3.

    ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವದಾಸಿ(ಸಮರ್ಪಣಾ ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆ, 1982

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

4.

    ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

5.

    ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

6.

    ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

7.

    ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

8.

    ಲಿಂಗಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

9.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

10 

 

ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ 2012

 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
11

 ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನಿಷೇದ ( ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ) ಕಾಯಿದೆ 2013

 

 ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿ
12  ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇದ ಕಾಯಿದೆ 2006 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS