ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾಯ್ದೆಗಳು

 ಶೇಖರಿಸಿ

1.

    ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆ, 1995

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

2.

    ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಾಹ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳು) ಕಾಯ್ದೆ, 1976

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

3.

    ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವದಾಸಿ(ಸಮರ್ಪಣಾ ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆ, 1982

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

4.

    ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

5.

    ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

6.

    ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

7.

    ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

8.

    ಲಿಂಗಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS