ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

    ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳು

  ಶೇಖರಿಸಿ

  1.

    ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ

  ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

  2.

    ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ

  ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

   3.

    ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ

  ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS