ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಇತರೆ

 

SL NO

    ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳು/ನಿಯಮಗಳು/ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

DOWNLOAD 
1.

     ಸಿಡಿಆರ್ ಐಪಿಡಿಆರ್

Click Here

2.

     ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಕೈಪಿಡಿ

Click Here

3.

     ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್

Click Here

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS